Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

logo male   Program nauczania.

 

Głównym celem szkoły jest nauka języka polskiego oraz zaznajomienie uczniów z historią i kulturą Polski. W szkole dzieci wychowywane są zgodnie z zasadami wiary katolickiej. Na terenie budynku szkolnego posługujemy się wyłącznie językiem polskim (zarówno w trakcie lekcji jak i na przerwach), przez co dzieci mają stały kontakt z mową ojczystą. Mogą doskonalić poprawność stylistyczną i gramatyczną oraz bogacić słownictwo. 

Nauczanie początkowe

W klasie 0 prowadzone jest przygotowanie dziecka do nauki, ćwiczenia grafomotoryczne, zapoznanie z polskim alfabetem, ćwiczenie mówienia (opowiadania, opisywania, relacjonowania zdarzeń) w języku polskim.

Nauczanie zintegrowane

W klasach 1-3 nauczanie obejmuje naukę pisania i czytania w języku polskim, stałe doskonalenie tych umiejętności, dalsze ćwiczenia mówienia w języku polskim (stopniowe wprowadzanie coraz dłuższych wypowiedzi ustnych), wprowadzenie elementów gramatyki języka polskiego, nauka ortografii, podawanie informacji dotyczących literatury polskiej.   

Język polski

W klasach 4-6 nauka obejmuje: doskonalenie umiejętności mówienia, pisania i czytania w języku polskim, stopniowe wprowadzanie coraz dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych, ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem (wyszukiwanie informacji z dłuższego tekstu), doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortografii i interpunkcji, podawanie wiadomości i ćwiczenia z zakresu gramatyki języka polskiego, przyswajanie wiadomości z zakresu literatury polskiej.

Katecheza

W związku z katolickim charakterem szkoły zajęcia te są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. W szczególnych przypadkach możliwe jest zapisanie do szkoły dziecka, które wychowywane jest w innej wierze lub rodzice deklarują ateizm, jednak takie dziecko w szkole nie może podważać bądź krytykować zasad wiary katolickiej. Ponadto jego rodzice muszą we własnym zakresie zapewnić mu opiekę w czasie zajęć z religii lub zgodzić się na bierne uczestnictwo dziecka w tych zajęciach.

Historia

Program nauki to: narodziny Polski, jej początki i najważniejsze wydarzenia na przestrzeni dziejów. Rola Polski w Europie i na świecie – kiedyś i dziś.

Kultura polska

Przedmiot jest obowiązkowy we wszystkich grupach wiekowych. Jego program dostosowany jest do wieku dziecka.

Omawiane zagadnienia: baśnie i legendy polskie, polska literatura dziecięca i młodzieżowa oraz jej twórcy, wybitni Polacy, ważne miejsca w Polsce, miasta Polski i ich zabytki, tradycje, obrzędy i obyczaje polskie. W klasach młodszych – rytmika z elementami tańca ludowego (zajęcia prowadzone w oparciu o polską muzykę dziecięcą), w klasach starszych – historia polskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej.

Szczegółowy rozkład materiału z wszystkich przedmiotów dla poszczególnych klas będzie dostępny do wglądu dla rodziców/opiekunów od połowy września. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do p. Magdaleny Wtorkiewicz