Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

 

Zasady dyscyplinowania uczniów

 

1)      Nauczyciel ma prawo dyscyplinować uczniów w przypadku, gdy:

  • złamany został którykolwiek punkt ogólnego regulaminu zachowania uczniów w szkole,
  • zachowanie uczniów utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć,
  • zachowanie uczniów zagraża bezpieczeństwu ich samych lub innych osób.

2)      Nauczyciel nie ma prawa stosować jakichkolwiek kar fizycznych. Przewagę fizyczną może wykorzystać jedynie w sytuacji, gdy zachowanie ucznia zagraża jego zdrowiu lub życiu, albo stanowi takie zagrożenie dla innych osób, a sam uczeń nie reaguje na słowne komendy.

Czytaj więcej...

 

Regulamin zachowania się uczniów w szkole

 

I ZASADY OGÓLNE:

1)      Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 min. przed rozpoczęciem zajęć. Zbierają się na placu przed szkołą (w pobliżu pomnika) i czekają na przyjście nauczyciela. W tym czasie pozostają pod kontrolą rodziców.

2)      Po przyjściu nauczycieli każda klasa ustawia się w pary i wraz ze swoim nauczycielem wchodzi do budynku szkoły.

3)      Samowolne opuszczanie budynku szkoły podczas zajęć (od ich rozpoczęcia do zakończenia) jest całkowicie zabronione.

Czytaj więcej...

 

KODEKS UCZNIA

 

Uczniowie mają obowiązek:

1. Szanować szkołę jako instytucję oraz szanować panujące w niej zwyczaje a w szczególności:

a) punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne,

b) czas zajęć wykorzystać na pracę,

c) systematycznie odrabiać zadania domowe, powtarzać i utrwalać materiał przerobiony w szkole,

d) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, opiekunów oraz księży,

e) dbać o kulturę wypowiedzi, nie używać wulgarnych słów,

f) w środowisku koleżeńskim odnosić się z szacunkiem do takich wartości jak: ojczyzna, wiara, rodzina, nauka,

Czytaj więcej...