• Aberdeen Harlaw Academy Albyn Pl,
  • Aberdeen AB10 1RG.
  • Aberdeen Grammar School Skene St,
  • Aberdeen AB10 1HT
  • Masz pytania? Napisz:
  • forycka@gmail.com

Program nauczania

Głównym celem szkoły jest nauka języka polskiego oraz zaznajomienie uczniów z historią i kulturą Polski. W szkole dzieci wychowywane są zgodnie z zasadami wiary katolickiej. Na terenie budynku szkolnego posługujemy się wyłącznie językiem polskim (zarówno w trakcie lekcji jak i na przerwach), przez co dzieci mają stały kontakt z mową ojczystą: mogą doskonalić poprawność stylistyczną i gramatyczną oraz bogacić słownictwo. Program nauczania w młodszych klasach jest oparty o podręczniki polonijne i jest zgodny z Podstawą Programową nauczania języka polskiego na obczyźnie. Starsi uczniowie (klasy 4 do 8) uczą się z podręczników wydawnictwa NOWA ERA ( zatwierdzonych przez MEN). Uczniowie pracują w oparciu o istniejące i sprawdzone w czasie kilku lat podręczniki, stworzone z myślą o specyficznych potrzebach edukacyjnych dzieci polonijnych.

Nauczanie początkowe

W klasie 0 prowadzone jest przygotowanie dziecka do nauki, ćwiczenia grafomotoryczne, zapoznanie z polskim alfabetem, ćwiczenie mówienia (opowiadania, opisywania, relacjonowania zdarzeń) w języku polskim.

Nauczanie zintegrowane

W klasach 1-3 nauczanie obejmuje naukę pisania i czytania w języku polskim, stałe doskonalenie tych umiejętności, dalsze ćwiczenia mówienia w języku polskim (stopniowe wprowadzanie coraz dłuższych wypowiedzi ustnych), wprowadzenie elementów gramatyki języka polskiego, nauka ortografii, podawanie informacji dotyczących literatury polskiej.

Język polski

W klasach 4-7 nauka obejmuje: doskonalenie umiejętności mówienia, pisania i czytania w języku polskim, stopniowe wprowadzanie coraz dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych, ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem (wyszukiwanie informacji z dłuższego tekstu), doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortografii i interpunkcji, ćwiczenia z zakresu gramatyki języka polskiego, przyswajanie wiadomości z zakresu literatury oraz kultury polskiej (pogłębianie wiedzy o polskich tradycjach i obyczajach, ważnych wydarzeniach, świętach państwowych, wybitnych Polakach itp.).

Przygotowanie do egzaminów GCSE z języka polskiego

Przygotowanie rozpoczyna się w klasie 7 i trwa dwa lata. Uwieńczeniem tego dwuletniego programu jest podejście do egzaminu GCSE z języka polskiego jako języka obcego – nowożytnego. Jest to egzamin państwowy, którego wyniki respektowane są przez wszystkie szkoły wyższe w Wielkiej Brytanii. Uczniowie pracują w oparciu o podręczniki przygotowane przez Polską Macierz Szkolną, specjalnie w celu ułatwienia zdania tegoż egzaminu. Podręcznik składa się z ćwiczeń obejmujących wszystkie wymagania egzaminacyjne.

Katecheza

W związku z katolickim charakterem szkoły zajęcia katechezy są integralną częścią programu i tym samym obowiązkowe dla wszystkich uczniów w klasach 0-GCSE 2. W szczególnych przypadkach możliwe jest zapisanie do szkoły dziecka, które wychowywane jest w innej wierze lub rodzice deklarują ateizm, jednak takie dziecko w szkole nie może podważać bądź krytykować zasad wiary katolickiej. Ponadto jego rodzice muszą we własnym zakresie zapewnić mu opiekę w czasie zajęć z religii lub zgodzić się na bierne uczestnictwo dziecka w katechezie. Program obejmuje: mały katechizm, przygotowanie do I Spowiedzi świętej (kl. 1), przygotowanie do I Komunii świętej (kl. 2), Biblia Święta, przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania (kl. 6).

Historia

Program nauki to: narodziny Polski, jej początki i najważniejsze wydarzenia na przestrzeni dziejów, rola Polski w Europie i na świecie – kiedyś i dziś. Program obejmuje także historię powszechną.

Kultura polska

Przedmiot jest obowiązkowy w klasach 0-3. Jego program dostosowany jest do wieku dziecka. Omawiane zagadnienia to: baśnie, legendy i podania polskie, polska literatura dziecięca i młodzieżowa oraz jej twórcy, wybitni Polacy, miasta Polski i ich zabytki, tradycje, obrzędy i obyczaje polskie. W klasach 1 - rytmika z elementami tańca ludowego (zajęcia prowadzone w oparciu o polską muzykę dziecięcą).

Omawiane zagadnienia: baśnie i legendy polskie, polska literatura dziecięca i młodzieżowa oraz jej twórcy, wybitni Polacy, ważne miejsca w Polsce, miasta Polski i ich zabytki, tradycje, obrzędy i obyczaje polskie. W klasach młodszych – rytmika z elementami tańca ludowego (zajęcia prowadzone w oparciu o polską muzykę dziecięcą), w klasach starszych – historia polskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej.

Statystyka

0+

Uczniów

0

Klas

0

Nauczycieli

0+

Opiekunów