• Aberdeen Harlaw Academy Albyn Pl,
  • Aberdeen AB10 1RG.
  • Aberdeen Grammar School Skene St,
  • Aberdeen AB10 1HT
  • Masz pytania? Napisz:
  • forycka@gmail.com

Program nauczania

Głównym celem szkoły jest nauka języka polskiego oraz zaznajomienie uczniów z historią i kulturą Polski. W szkole dzieci wychowywane są zgodnie z zasadami wiary katolickiej.

Na terenie budynku szkolnego posługujemy się wyłącznie językiem polskim (zarówno w trakcie lekcji jak i na przerwach), przez co dzieci mają stały kontakt z mową ojczystą: mogą doskonalić poprawność stylistyczną i gramatyczną oraz bogacić słownictwo. Program nauczania w młodszych klasach jest oparty o podręczniki polonijne i jest zgodny z Podstawą Programową nauczania języka polskiego na obczyźnie. Starsi uczniowie (klasy 4 do 8) uczą się z podręczników wydawnictwa NOWA ERA ( zatwierdzonych przez MEN). Uczniowie pracują w oparciu o istniejące i sprawdzone w czasie kilku lat podręczniki, stworzone z myślą o specyficznych potrzebach edukacyjnych dzieci polonijnych.

Wychowanie przedszkolne

W grupach 3-5 lat zajęcia są ukierunkowane na rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami, w kontakcie ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym i technicznym, poprzez bezpośrednie doświadczanie i przeżywanie, wspomaganie uzdolnień i stymulowanie rozwoju dzieci w przygotowaniu do podjęcia obowiązku szkolnego. Wychowanie przedszkolne to przede wszystkim dobra zabawa. Aby nauka w przyszłości była pasją, już dzisiaj dziecko musi się nią cieszyć. Zajęcia są bardzo różnorodne, twórcze i stymulujące, zawsze ukierunkowane na zdobywanie konkretnych umiejętności. Czas zabawy wypełniają piosenki, bajki, wiersze, zagadki i gry zespołowe oraz gimnastyka, które to każdego dnia rozwijają dziecięce ciało i umysł. Zajęcia muzyczne uwrażliwiają na piękno, zajęcia plastyczne wydobywają potencjał twórczy, a zabawa z językiem polskim, od najmłodszych lat ułatwia w przyszłości naukę języków obcych, a także pozwala na swobodną komunikację werbalną w języku polskim już na poziomie szkoły podstawowej.

Nauczanie początkowe

W klasie 0 prowadzone jest przygotowanie dziecka do nauki, ćwiczenia grafomotoryczne, zapoznanie z polskim alfabetem, ćwiczenie mówienia (opowiadania, opisywania, relacjonowania zdarzeń) w języku polskim.

Nauczanie zintegrowane

W klasach 1-3 nauczanie obejmuje naukę pisania i czytania w języku polskim, stałe doskonalenie tych umiejętności, dalsze ćwiczenia mówienia w języku polskim (stopniowe wprowadzanie coraz dłuższych wypowiedzi ustnych), wprowadzenie elementów gramatyki języka polskiego, nauka ortografii, podawanie informacji dotyczących literatury polskiej.

Kultura polska

Przedmiot jest obowiązkowy w klasach 0-3. Jego program dostosowany jest do wieku dziecka. Omawiane zagadnienia to: baśnie, legendy, polska literatura dziecięca i młodzieżowa oraz jej twórcy, wybitni Polacy, regiony, miasta, zabytki Polski, tradycje, obrzędy i obyczaje polskie. A w klasach 1 rytmika z elementami tańca ludowego.

Język polski

W klasach 6 nauka obejmuje: doskonalenie umiejętności mówienia, pisania i czytania w języku polskim, stopniowe wprowadzanie coraz dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych, ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem (wyszukiwanie informacji z dłuższego tekstu), doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortografii i interpunkcji, ćwiczenia z zakresu gramatyki języka polskiego, przyswajanie wiadomości z zakresu literatury oraz kultury polskiej (pogłębianie wiedzy o polskich tradycjach i obyczajach, ważnych wydarzeniach, świętach państwowych, wybitnych Polakach itp.).

Przygotowanie do egzaminów GCSE i A - level z języka polskiego

Przygotowania do każdego egzaminu trwają dwa lata. Uwieńczeniem przygotowań jest podejście do egzaminu GCSE, a dwa lata później do egzaminu A-level z języka polskiego jako języka obcego – nowożytnego. Są to egzaminy państwowe.Wyniki egzaminu A-level respektowane są przez wszystkie szkoły wyższe w Wielkiej Brytanii. W klasie GCSE uczniowie pracują w oparciu o podręczniki przygotowane przez Polską Macierz Szkolną, specjalnie w celu ułatwienia zdania tegoż egzaminu. Podręcznik składa się z ćwiczeń obejmujących wszystkie wymagania egzaminacyjne.

Przygotowanie do egzaminów A-level z języka polskiego

Przygotowanie rozpoczyna się w klasie GCSE 1 i trwa trzy lata. Uwieńczeniem tego trzyletniego programu jest podejście do egzaminu A-level z języka polskiego jako języka obcego nowożytnego na poziomie maturalnym. Egzamin A-level jest egzaminem państwowym, którego wyniki respektowane są przez szkoły wyższe w Wielkiej Brytanii. Przygotowując się do niego, uczniowie pracują w oparciu o program nauczania określony przez wytyczne AQA. Podczas zajęć omawiane będą między innymi: projekt badawczy na podstawie tematu o rasizmie, malarstwo Jacka Malczewskiego jako wprowadzenie w tematykę miłości i śmierci w lekturze „Brzezina”, wątek żołnierzy Armii Krajowej na podstawie podstaci Maćka z „Popiołu i diamentu”, polska rodzina, konflikt pokoleń, oraz omówienie lektury „Tango” Sławomira Mrożka.

Katecheza

W związku z katolickim charakterem szkoły zajęcia katechezy są integralną częścią programu i tym samym obowiązkowe dla wszystkich uczniów w klasach 0-6. W szczególnych przypadkach możliwe jest zapisanie do szkoły dziecka, które wychowywane jest w innej wierze lub rodzice deklarują ateizm, jednak takie dziecko w szkole nie może podważać bądź krytykować zasad wiary katolickiej. Ponadto jego rodzice muszą we własnym zakresie zapewnić mu opiekę w czasie zajęć z religii lub zgodzić się na bierne uczestnictwo dziecka w katechezie. Program obejmuje: mały katechizm, przygotowanie do I Spowiedzi świętej (kl. 1), przygotowanie do I Komunii świętej (kl. 2), Biblia Święta, przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania (kl. 6).

Historia

Program nauki to: narodziny Polski, jej początki i najważniejsze wydarzenia na przestrzeni dziejów, rola Polski w Europie i na świecie – kiedyś i dziś. Program obejmuje także historię powszechną.

Wiedza o społeczeństwie

W klasach GCSE oraz A-level program obejmuje: podstawowe umiejętności życia w grupie, współczesne społeczeństwo polskie, obywatelstwo, życie publiczne, środki społecznego przekazu, wybory i wyborcy, naród i mniejszości narodowe, patriotyzm, państwo i władza demokratyczna, Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna, system wyborczy i partyjny, władza w Polsce, samorządy i ich znaczenie, gmina, relacje Polski z innymi państwami, Polska w Unii Europejskiej, współpraca i konflikty międzynarodowe, problemy współczesnego świata, pieniądz i banki, gospodarka w skali państwa, przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Wszystkie tematy omawiane są pod kątem przygotowania do egzaminow GCSE i A-level.

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w Aberdeen Grammar School, podczas lekcji, przez panią Katarzynę Kocyłak i panią Jagodę Robertson. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które mają trudności w czytaniu i pisaniu po polsku lub które mają problemy z koncentracją.

Statystyka

0+

Uczniów

0

Klas

0

Nauczycieli

0+

Opiekunów