• Aberdeen Harlaw Academy Albyn Pl,
  • Aberdeen AB10 1RG.
  • Aberdeen Grammar School Skene St,
  • Aberdeen AB10 1HT
  • Masz pytania? Napisz:
  • forycka@gmail.com

Zasady dyscyplinowania uczniów

1. Nauczyciel ma prawo dyscyplinować uczniów w przypadku, gdy:

a) złamany został którykolwiek punkt ogólnego regulaminu zachowania uczniów w szkole,

b) zachowanie uczniów utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć,

c) zachowanie uczniów zagraża bezpieczeństwu ich samych lub innych osób.

2. Nauczyciel nie ma prawa stosować jakichkolwiek kar fizycznych. Przewagę fizyczną może wykorzystać jedynie w sytuacji, gdy zachowanie ucznia zagraża jego zdrowiu lub życiu, albo stanowi takie zagrożenie dla innych osób, a sam uczeń nie reaguje na słowne komendy. Przewagę fizyczną może wykorzystać jedynie w sytuacji, gdy zachowanie ucznia zagraża jego zdrowiu lub życiu, albo stanowi takie zagrożenie dla innych osób, a sam uczeń nie reaguje na słowne komendy.

(Nauczyciel może np. rozdzielić bijących się uczniów, zatrzymać dziecko, które biega po korytarzu, skacze ze schodów, wykonuje inne niebezpieczne czynności).

3. Najlżejszą formę dyscyplinowania uczniów stanowi upomnienie, zwrócenie uwagi przez nauczyciela. Nauczyciel nie może przy tym używać sformułowań, zwrotów i słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

4. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo podnieść głos (krzyknąć) na uczniów i zdyscyplinować ich ostrym tonem.

5. W przypadku, gdy zachowanie ucznia utrudnia prowadzenie zajęć, nauczyciel ma prawo kazać uczniowi przejście do innej ławki, stanąć w wyznaczonym miejscu w sali lub nakazać mu opuszczenie klasy (w takiej sytuacji dziecko pozostaje pod kontrolą opiekuna lub innego pracownika szkoły).

6. O złym zachowaniu dziecka nauczyciel może poinformować rodzica, wpisując naganę do dziennika w zeszycie ucznia.

7. W przypadku powtarzającego się niewłaściwego zachowania, nauczyciel może zgłosić problem wychowawcy lub dyrektorowi, który następnie ma prawo wezwać rodziców do szkoły.

8. Jeżeli naganne zachowanie dziecka będzie się powtarzało, interwencje dyrektora i rodziców nie będą przynosiły pożądanych skutków, dyrektor szkoły ma prawo zawiesić takiego ucznia i odmówić mu uczestnictwa w zajęciach szkolnych do czasu poprawy zachowania.

Statystyka

0+

Uczniów

0

Klas

0

Nauczycieli

0+

Opiekunów