• Aberdeen Harlaw Academy Albyn Pl,
  • Aberdeen AB10 1RG.
  • Aberdeen Grammar School Skene St,
  • Aberdeen AB10 1HT
  • Masz pytania? Napisz:
  • forycka@gmail.com

Regulamin zachowania się uczniów w szkole

I Zasady ogólne:

1. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 min. przed rozpoczęciem zajęć. Zbierają się na placu przed szkołą (w pobliżu pomnika) i czekają na przyjście nauczyciela. W tym czasie pozostają pod kontrolą rodziców.

2. Po przyjściu nauczycieli każda klasa ustawia się w pary i wraz ze swoim nauczycielem wchodzi do budynku szkoły.

3. Samowolne opuszczanie budynku szkoły podczas zajęć (od ich rozpoczęcia do zakończenia) jest całkowicie zabronione.

4. Po zakończonych zajęciach uczniowie porządkują swoje miejsce pracy, ustawiają się w pary i za nauczycielem opuszczają salę lekcyjną a następnie budynek szkoły. Pozostają w pobliżu nauczyciela do czasu odebrania ich przez rodziców. Rodzice, którzy zabierają dzieci jeszcze przed ich wyjściem ze szkoły są zobowiązani do poinformowania o tym nauczyciela.

5. Po zakończeniu zajęć uczniowie mogą przebywać w szkole na zajęciach pozalekcyjnych jedynie pod opieką osób upoważnionych.

6. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (scyzoryków, noży, zapalniczek, zapałek, ostrych narządzi). Uczniowie mogą mieć przy sobie nożyczki, ale mogą używać ich jedynie pod kontrolą nauczyciela.

7. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie w szkole jest zbędne, np. przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuteria, telefony komórkowe.

8. Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonania drobnych prac porządkowych, zwłaszcza jeżeli polegają one na usuwaniu skutków ich niewłaściwego postępowania.

W sytuacjach nadzwyczajnych uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące akcję ratowniczą lub ewakuacyjną.

II Kulkura osobista uczniów:

1. Uczniowie zobowiązani są do kulturalnego zwracania się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i wszelkich innych osób.

2. Obowiązuje całkowity zakaz używania wulgarnych i obraźliwych słów.

3. Rozmawiając z osobami dorosłymi uczniowie zobowiązani są do używania zwrotów pan/pani.

4. Podczas rozmowy z nauczycielami i opiekunami uczniowie nie trzymają rąk w kieszeniach i nie żują gumy.

III Schludny wygląd ucznia:

1. W szkole obowiązuje strój dowolny, skromny bez zbędnych dodatków (np. czapeczek, dużej biżuterii, niewłaściwych napisów).

2. Zakazane jest noszenie zbyt dużej, niebezpiecznej dla noszącego i innych dzieci, biżuterii (zbyt dużych pierścionków, kolczyków, bransoletek z wystającymi elementami itp.).

3. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (białe bluzki, koszule, ciemne spodnie lub spódnice).

4. Obuwie do szkoły powinno być wygodne, na płaskiej, niezbyt śliskiej podeszwie.

IV Zachowanie uczniów w czasie lekcji:

1. Przed wejściem do klasy uczniowie ustawiają się parami. Do sali wchodzą za nauczycielem. Ostatnią osobą wchodzącą do klasy jest opiekun.

2. Po wejściu do sali uczniowie w ciszy zajmują swoje miejsca i przygotowują się do zajęć.

3. Na ławce mogą znajdować się jedynie pomoce naukowe potrzebne podczas danej lekcji.

4. W trakcie lekcji uczeń nie żuje gumy, nie je i nie pije żadnych napojów (za wyjątkiem uczniów, którzy mają takie zalecenie lekarskie).

5. W czasie lekcji uczeń zobowiązany jest do całkowitego wyłączenia (nie tylko wyciszenia) telefonu komórkowego.

6. W czasie lekcji uczeń nie może opuszczać klasy, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą nauczyciela.

7. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, uczniowie wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

8. Szczegółowe zasady zachowania się podczas lekcji określa nauczyciel prowadzący zajęcia, natomiast przyjmuje się jako obowiązujące obligatoryjnie następujące zasady:

a) Na lekcjach zachowujemy ciszę i spokój.

b) Jeden mówi – reszta słucha.

c) Chcąc zabrać głos – podnosimy rękę.

d) Nie przeszkadzamy osobie mówiącej, nie wyśmiewamy się z wypowiedzi innych.

e) Nie rozmawiamy między sobą (jedynie na polecenie nauczyciela).

f) Nie opuszczamy swojego miejsca w ławce bez zgody nauczyciela. Nie chodzimy po klasie.

g) Nie rysujemy po krzesłach, ławkach, innych sprzętach szkolnych.

9. Zajęcia poza szkołą mogą odbywać się jedynie pod opieką nauczyciela na zasadach określonych przez prowadzącego.

10. To nauczyciel decyduje o zakończeniu bloku zajęć i przerwie, pamiętając jednak o tym, że uczniowie mają prawo do odpoczynku.

V Zachowanie uczniów w czasie przerw:

1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, posiłek, korzystanie z toalety.

2. Uczeń spędza przerwę poza salą lekcyjną, w wyznaczonym miejscu na korytarzu, pod opieką nauczycieli i opiekunów dyżurujących.

3. Uczniowie muszą unikać hałaśliwego zachowania.

4. W czasie przerw uczniowie nie mogą biegać, ślizgać się, chować za sprzętem należącym do szkoły, skakać za schodów, grać w piłkę, bawić się w sposób stwarzający zagrożenie.

5. Na boisku i przed szkołą uczniowie mogą przebywać jedynie w wyznaczonym czasie i w obecności nauczyciela dyżurującego.

6. W łazienkach uczniowie przebywają tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

7. W łazienkach uczniowie przebywają tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

8. Obowiązuje zakaz otwierania okien i drzwi do innych pomieszczeń szkolnych.

9. Wszelkie problemy mają być zgłaszane do dorosłej osoby dyżurującej.

VI Zachowanie uczniów w czasie uroczystości szkolnych:

1. Uczeń zobowiązany jest do godnego reprezentowania szkoły.

2. Podczas wykonywania hymnu państwowego uczniowie stoją w pozycji ,,baczność!”.

3. Podczas całej uroczystości uczeń zachowuje ciszę i spokój, nie rozmawia z kolegami.

Statystyka

0+

Uczniów

0

Klas

0

Nauczycieli

0+

Opiekunów