• Aberdeen Harlaw Academy Albyn Pl,
  • Aberdeen AB10 1RG.
  • Aberdeen Grammar School Skene St,
  • Aberdeen AB10 1HT
  • Masz pytania? Napisz:
  • forycka@gmail.com

Kodeks Ucznia

Uczniowie mają obowiązek:

1. Szanować szkołę jako instytucję oraz szanować panujące w niej zwyczaje a w szczególności:

a) punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne,

b) czas zajęć wykorzystać na pracę,

c) systematycznie odrabiać zadania domowe, powtarzać i utrwalać materiał przerobiony w szkole,

d) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, opiekunów oraz księży,

e) dbać o kulturę wypowiedzi, nie używać wulgarnych słów,

f) w środowisku koleżeńskim odnosić się z szacunkiem do takich wartości jak: ojczyzna, wiara, rodzina, nauka,

g) być tolerancyjnym wobec osób odmiennej rasy, narodowości i wyznania.

2. Akceptować równe prawa swoich koleżanek i kolegów, a w szczególności:

a) służyć pomocą,

b) nie stosować przemocy,

c) nie wyśmiewać innych, nie wywyższać się.

Uczniowie mają prawo do:

1. Poszanowania swojej godności i nienaruszalności cielesnej.

2. Organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywki zgodnie z własnymi potzrebami oraz możliwościami organizacyjnymi i finansowymi szkoły.

3. Wyrażania swoich poglądów i racji w kulturalny sposób wobec nauczycieli i wychowawców.

4. Opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.

5. Wnoszenia uwag krytycznych do dyrektora szkoły w przypadku łamania praw ucznia zawartych w dokumentach szkoły

Statystyka

0+

Uczniów

0

Klas

0

Nauczycieli

0+

Opiekunów