shape_3_1
shape_3_2
shape_2_4

Nauczanie początkowe

W klasie 0 prowadzone jest przygotowanie dziecka do nauki, ćwiczenia grafomotoryczne, zapoznanie z polskim alfabetem, ćwiczenie mówienia (opowiadania, opisywania, relacjonowania zdarzeń) w języku polskim.

Nauczanie zintegrowane

W klasach 1-3 nauczanie obejmuje naukę pisania
i czytania w języku polskim, stałe doskonalenie tych umiejętności, dalsze ćwiczenia mówienia w języku polskim (stopniowe wprowadzanie coraz dłuższych wypowiedzi ustnych), wprowadzenie elementów gramatyki języka polskiego, naukę ortografii, podawanie informacji dotyczących literatury polskiej.

Kultura polska

Przedmiot jest obowiązkowy w klasach 0-3.
Jego program dostosowany jest do wieku dziecka. Omawiane zagadnienia to: baśnie, legendy, polska literatura dziecięca i młodzieżowa oraz jej twórcy, wybitni Polacy, regiony, miasta, zabytki Polski, tradycje, obrzędy i obyczaje polskie. A w klasach 1 rytmika z elementami tańca ludowego.

Język polski

W klasach 4-6 nauka obejmuje: doskonalenie umiejętności mówienia, pisania i czytania w języku polskim, stopniowe wprowadzanie coraz dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych, ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem (wyszukiwanie informacji z dłuższego tekstu), doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortografii i interpunkcji, ćwiczenia z zakresu gramatyki języka polskiego, przyswajanie wiadomości z zakresu literatury oraz kultury polskiej (pogłębianie wiedzy o polskich tradycjach i obyczajach, ważnych wydarzeniach, świętach państwowych, wybitnych Polakach itp.).

Katecheza

W związku z katolickim charakterem Szkoły, zajęcia katechezy są integralną częścią programu i tym samym obowiązkowe dla wszystkich uczniów w przedszkolu oraz w klasach 0-6. W szczególnych przypadkach możliwe jest zapisanie do Szkoły dziecka, które wychowywane jest w innej wierze lub rodzice deklarują ateizm, jednak takie dziecko w Szkole nie może podważać bądź krytykować zasad wiary katolickiej. Program obejmuje: w grupie przedszkolnej podstawy wiary katolickiej, w starszych klasach mały katechizm, przygotowanie do I Spowiedzi Świętej w klasie 1, przygotowanie do I Komunii Świętej w klasie 2, Biblia Święta, przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w klasie 6.

Historia

Program nauki to: narodziny Polski, jej początki
i najważniejsze wydarzenia na przestrzeni dziejów, rola Polski w Europie i na świecie – kiedyś i dziś. Program obejmuje także historię powszechną.

Wiedza o społeczeństwie

W klasach GCSE oraz A-level program obejmuje: podstawowe umiejętności życia w grupie, współczesne społeczeństwo polskie, obywatelstwo, życie publiczne, środki społecznego przekazu, wybory i wyborcy, naród i mniejszości narodowe, patriotyzm, państwo
i władza demokratyczna, Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna, system wyborczy i partyjny, władza w Polsce, samorządy i ich znaczenie, gmina, relacje Polski z innymi państwami, Polska w Unii Europejskiej, współpraca i konflikty międzynarodowe, problemy współczesnego świata, pieniądz i banki, gospodarka w skali państwa, przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Wszystkie tematy omawiane są pod kątem przygotowania do egzaminów GCSE i A-level.